Нормативни документи

Правилници и правила

Заявления-декларации (приложения 1, 2, 3, 4, 5, 6a, 6b) за кандидатстване за стипендии:

Учебни Планове

i

Училищен учебен план – 1. А клас

i

Училищен учебен план – 2. А клас

i

Училищен учебен план – 3. А клас

i

Училищен учебен план – 4. А клас

i

Училищен учебен план – 5. А клас иновативна паралелка

i

Училищен учебен план – 5. Б клас иновативна паралелка

i

Училищен учебен план – 6. А клас

i

Училищен учебен план – 6. Б клас

i

Училищен учебен план – 7. А клас

i

Училищен учебен план – 7. Б клас

i

Училищен учебен план – 8. А клас иновативна паралелка

i

Училищен учебен план – 8. Б клас иновативна паралелка

i

Училищен учебен план – 9. А клас

i

Училищен учебен план – 9. Б клас

i

Училищен учебен план – 10. А клас

i

Училищен учебен план – 10. Б клас

i

Училищен учебен план – 11. А клас профил музика

i

Училищен учебен план – 11. Б клас

i

Училищен учебен план – 12. А клас профил музика

i

Училищен учебен план – 12. Б клас профил музика

Организация

i

Организация на учебното време 2021/2022 г.

Графици

i

График на учебното време 2021/2022 г.

i

График на класните работи

i

График за контролни работи

i

График за провеждане на допълнителен час на класа

i

График на консултациите

i

Единен график за работа на екипа за подкрепа на личностно развитие за II срок на 2021-2022

i

График на екипни срещи между учителите и другите педагогически специалисти 2021-2022

i

Форми на обучение

Приобщаващо образование и програми

i

Единен график за работа на екипа за подкрепа на личностно развитие за I срок на 2021-2022

i

План за дейността на педагогическия съветник

i

План на комисията по изпълнение на координационния механизъм

i

План за алгоритъм за прилагане на механизма за противодействие на училищния тормоз между учениците

i

Програма взаимодействие с родителската общност

i

Програма за подкрепа на личностното развитие на ученика

i

Програма за превенция на ранното напускане на училище

i

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на деца и ученици от уязвими групи

i

Училищна програма за гражданско, здравно и интеркултурно образование

Бюджет

i

Бюджет 2022г.

i

Отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.03.2022г.

i

Отчет за касово изпълнение на бюджета към 30.06.2022г.

i

Отчет за касово изпълнение на бюджета към 30.09.2022г.

i

Отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.12.2022г.

i

Бюджет 2021г.

i

Отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.03.2021г.

i

Отчет за касово изпълнение на бюджета към 30.06.2021г.

i

Отчет за касово изпълнение на бюджета към 30.09.2021г.

i

Отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.12.2021г.

i

Бюджет 2020г.

i

Отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.03.2020г.

i

Отчет за касово изпълнение на бюджета към 30.06.2020г.

i

Отчет за касово изпълнение на бюджета към 30.09.2020г.

i

Отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.12.2020г.

Профил на купувача

i

Вътрешни правила на СУ “Любен Каравелов” за поддръжка на купувача.

i

Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки с възложителя СУ “Любен Каравелов”.

i

Отидете на сайта на Агенцията за публични поръчки за публикуване Обява №9090129 от 09.07.2019г.

i

Обява за обществена поръчка на част от вниманието. 20, ал. 3 от ЗОП .

i

Указания за участници в публичната поръчка.

i

Обработвайте документи за публична поръчка.

i

Проект на договор.

i

Удължавайте срока на обществена поръчка.

i

Обява в АОП за удължаване на срока

i

Протокол 1 за разглеждане и оценяване на постъпили офeрти за възлагане на ОП.