За Ученици

Ученикът има право да:

N

Избира училището, профила или професията и специалността от професията, както и учебните предмети, предвидени в училищния учебен план като избираеми, при спазване изискванията на нормативните актове

N

Получава информация по въпроси, свързани с неговото обучение, относно правата и задълженията му в училище, правилата за вътрешния ред и училищната дисциплина – при постъпването му в училище, в началото на всеки учебен срок, както и при поискване

N

Участва по свой избор в организираните от училището извънкласнии извънучилищни дейности.

N

Получава консултации във връзка с професионалното му ориентиране и развитие, да бъде насочван, стимулиран и подпомаган в съответствие с неговите потребности, желания и способности

N

Ползва формите за насърчаване на равен достъп до образование приусловия и по ред, определени в нормативен акт

N

Дава мнения и предложения пред ръководството на училището по отношение на организацията и провеждането на учебния процес.

N

Избира и бъде избиран в ученическия съвет на класа и училищния ученически съвет.

N

Бъде поощряван и награждаван за високи резултати в учебната и други дейности в училището.

N

Бъде защитаван от училищетопри накърняване на личното му достойнство и нарушаване на неговите права съгласно Закона за закрила на детето.

N

Получава стипендии и други социални придобивки по силата на нормативен акт, или от средства, набрани от училището.

N

Бъде защитаван от училищетопри накърняване на личното му достойнство и нарушаване на неговите права съгласно Закона за закрила на детето.

N

Ползва безплатно училищната МТБ в учебно време,както и в извънучебно време за развитие на интересите и способностите си по ред определен от директора на училището.

N

Участва, включително с присъствието на родител, при решаване навъпроси, засягащи негови права и интереси.

N

Ползва безплатни учебници до 7 клас

Ученикът е длъжен да:

N

Изпълнявазадълженията си определенив Правилника за дейността на училището,учебните планове и програми

N

Съхранява авторитета на училището и развива училищните традиции

N

Се явява в училище в чист, приличен вид на ежедневната ученическа униформа или заместващи елементи подобни на нея

N

Посещава учебни часове по специални предмети и пиано без маникюр

N

Носи униформеното облекло или другите отличителни знаци на училището на официалните празници на училището

N

Участвакато партньор в училищното обучение и има активна роля за постигане на учебните цели

N

Зачита авторитета и достойнството на учителя, другите ученици и непедагогическия персонал

N

Опазва училищното имущество, материалната база,учебницитеи книгите от библиотечния фонд

N

Изпълнява законните разпореждания на директора, помощник-директорите, класните ръководители, преподавателите, главния дежурен учител, учителите по коридори и дежурните ученици

N

Участва ворганизираното ученическо дежурство в училищната сграда, съвместно с класния си ръководител

N

Представя бележника си при поискване за вписване на оценки, забележки и съобщения от преподавателите и за подпис от родителите

N

Възстановява със собствен и/или на родителите труд или парични средства, причинените от неговреди на училищното имущество и предоставените мубезплатни учебници и помагала

N

Представя в срок от три дни след връщането си в училище при отсъствие от учебни занятия, медицинска бележка, документ от спортен клуб, в който членува или уведомително писмо от родителя или настойника. Медицинската бележка трябва да бъде приподписана от родителя и медицинското лице в училището

N

Спазва правилата и инструкциите за безопасни условия на обучение, възпитание и труд в СОУ “Любен Каравелов” съгласно Правилника за безопасни условия

N

Изчаква идването на преподавателя за започване на часа до 15 минути след биенето на втория звънец

N

Носи личната си карта в училище и извън него.

Седмично разписание

 

Седмично разписание в ОРЕС – 22.10.2021г.

Седмично разписание в часовете – 1 срок 2021/2022 г.

График за компенсиращи мерки, занимания по интереси и проектни дейности – ЮНИ 2021

График от 1. – 6. клас

Консултации

 

График за консултации 1 срок 2020/2021г.

График за консултации 2 срок 2020/2021 г.

Инструкция за регистрация в SHKOLO.BG

Външно оценяване

Заповед и график за НВО в 4, 7 и 10 клас – 2021/2022г.

Държавни зрелостни изпити

 

Заповед и график за ДЗИ – 2021/2022г.

Стипендии

Уведомяваме всички ученици, и техните родители , че кандидатстването за стипендия

е до 18 февруари 2022г.

Родителите трябва да представят необходимите документи на класните ръководители.

Стипендии ще се изплащат на учениците само по банкова сметка !

За допълнителна информация тел: 0878246393

Вътрешни правила за получаване на стипендии 2020/2021 учебна година.

Заповед за стипендии II срок за учебната 2020/2021 г.

Заявления-декларации (приложения 1, 2, 3, 4, 5, 6a, 6b) за кандидатстване за стипендии:

Списък с учебници за 2021/2022 учебна година

Списък с учебници за 2021/2022 учебна година.

Училищна униформа

Училищната униформа на СУ “Любен Каравелов” е задължителна до VII клас.

Може да я закупите от магазин “Пен силует”.

За повече информация или допълнителна помощ, посетете нашата страница за контакт с нас