За Родители

Вие е необходимо:

N

да осигурявате посещаемостта на ученика в училище;

N

да се запознаете срещу подпис с училищния учебен план и с правилника за дейността на училището при записване на детето или ученика

N

да не допускате явяването на ученика в училище с облекло или във вид, които не съответстват на правилника на училището, положението му на ученик и на добрите нрави

N

редовно да се осведомявате за успеха и развитието на детето или ученика в образователно-възпитателния процес, за спазването на училищната дисциплина, за уменията му за общуване с децата или учениците и учителите и интегрирането му в училищната среда

N

да се явявате в училището, когато важни причини налагат това и бъдете поканени от класния ръководител или директора.

Вие имате право:

N

периодично да получавате информация за успеха и развитието на децата Ви в образователно-възпитателния процес, за спазването на училищната дисциплина, уменията им за общуване с учениците и учителите и интегрирането им в училищната среда

N

да се срещате с класния ръководител и учителите в определеното приемно време или в друго удобно за двете страни време

N

да участвате в родителските срещи

N

да изразявате мнение и да правите предложения за развитие на училището

N

да присъствате и при желание от Ваша страна да бъдете изслушани, когато се решават въпроси, които засягат права и интереси на детето или ученика

N

да участвате в училищното настоятелство

N

да бъдете консултирани по въпроси, свързани с възпитанието на децата и учениците, от специалист, за което училището ще оказва необходимото съдействие.

Това е основна извадка от Правилника за дейността на СОУ “Л. Каравелов” – Пловдив.

Наръчник за родители – Как да предпазим детето си от престъпление

Наръчник за родители – Hа бъдещия първокласник

Документи

Заявление за прием

Заявление за целодневна организация

Заявление за освобождаване от ФВС

Заявление за преместване

Уведомително писмо за отсъствия до директора

Заявление за полагане на изпит за проверка на способности

Заявление за издаване на Удостоверение за завършен клас-Дубликати на документи за завършена степен

Заявление за посещение на Избираеми часове I и II кл

Заявление за посещение на Избираеми часове III клас – IV клас

Заявление за посещение на Избираеми часове-V и VI клас

Заявление за прием

Заявление за изучаване на чужд език

Заявление за участие в дейности ДЦО и ДИ

Уведомително писмо за отсъствия на ученик

Удостоверение за получаване на социални помощи

Удостоверение за транспортна карта

Декларация за водене и взимане на ученик в начален курс

Декларация за информирано съгласие

Декларация за обработване на лични данни за родители

Декларация обработване на лични данни външни лица

Административни услуги

Инфо 138 – приемане и преместване.

Инфо 147 – служ. бележка за подадено заявление ДЗИ 1.

Инфо 150 – признаване от чужбина I – VI клас.

Инфо 141 – диплома.

Инфо 148 – издаване служ бележка за допускане ДЗИ 2.

Инфо 153 – дубликати

Инфо 143 – валидиране.

Инфо 149 – проверка способности-1.

Инфо 156 – европейско прил дипл. СО.

Електронен дневник

СУ “Любен Каравелов”, Пловдив работи с електронния дневник на shkolo.bg.

В екипа на училището има сертифициран обучител на електронния дневник и двама администратори.

В случай, че се нуждаете от подкрепа за регистрация в електронния дневник, може да прочетете инструкциите:

Електронен Дневник За Родители

Инструкция за регистрация в SHKOLO.BG

Електронен Дневник За Ученици

Инструкция за регистрация в SHKOLO.BG

Седмично меню

25.10.2021г. – 29.10.2021г.

18.10.2021г. – 22.10.2021г.

04.10.2021г. – 08.10.2021г.

27.09.2021г. – 01.10.2021г.

Свободни места за учебната 2023/2024 година

Клас
Паралелка
Свободни места
I
А
0
II
A
0
III
A
0
IV
A
0
V
А
0
V
Б
0
VI
А
0
VI
Б
0
VII
А
1
VII
Б
2
VIII
А
1
Клас
Паралелка
Свободни места
VIII
Б
1
IX
А
1
IX
Б
2
X
А
2
X
Б
2
XI
А
1
XI
Б
4
XII
A и Б
0

Обществен Съвет и Училищно настоятелство

Състав на обществен съвет:

Димитър Рашеев – председател

Ивайло Николов

Даниела Банкова

Красимира Орманова

Радостина Радева

Диана Орешкова

Димитринка Илиева

Педседател на училищно настоятелство:

Весела Комитова

За повече информация или допълнителна помощ, посетете нашата страница за контакт с нас